Make your own free website on Tripod.com


 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

พระเจดีย์เยเลพญา (KYAUK-TAN) บนเกาะกลางน้ำ ที่เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่ นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้ได้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติ
มากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคือน
เจดีย์กาบาเอ เจดีย์ทรงกลมมีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ใน ช่วงระหว่างปี 2497-2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก
พระธาตุอินทร์แขวน หรือก้อนหินทอง ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่
ปิดทอง ที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผ้า ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน
เมืองหงสาวดี ( บะโค ) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ
อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประ
มาณ 1.45 ชม.)

 

เจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมา
เมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสี
สันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

 

 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ
ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า

หน้าแรก