Make your own free website on Tripod.com

 

ประเทศเนปาล
ระเบียบการและเอกสารยื่นขอวีซ่าเข้า NEPAL

1. ต้องทำวีซ่าที่สถานทูตเนปาล ( 30 USD ) upon arrival
2. พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ + เงินค่าธรรมเนียมท่านละ 1,400 บาท ใช้เวลาในการทำ วีซ่า 2 วัน อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน "ทุกชาติเท่ากันหมด" เวลาช้ากว่าเมืองไทย 1 ชม. 15 นาที

นมัสเต เนปาล
รอบรู้ก่อนไป เนปาล

จำนวนประชากร
: 23 ล้านคน

ประชากร
ประกอบด้วยชาติพันธุ์ที่สำคัญ ได้แก่พวกมองโกลอยด์ซึ่งมาจากธิเบต สิกขิม และบริเวณภูเขาในแคว้นอัสสัมและเบงกอล ส่วนอีกพวกหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากอินโดอารยัน ที่อพยพมาจากที่ราบลุ่มทางตอนเหนือของอินเด


กลุ่มประชากร แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
" กลุ่มที่ได้รับการยกย่อง และมีอำนาจมากที่สุดในสังคม ได้แก่ วรรณะพรามณ์,กษัตริย์ และแพทย์
" กลุ่มที่สำคัญรองลงมา คือ ชาวเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในประเทศเนปาล ได้แก่ เผ่ากุรุง และเผ่ามาการ์ อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกและทางตอนใต้ของที่ราบแนว เทือกเขาอันนาปูรณา,หิมาชูริ และ กาเนสหิมัล เผ่าไร, เผ่าลิมบู และเผ่าซูนูวาร์ อาศัยตามแนวที่ลาดและหมู่บ้านทางทิศตะวันออก เผ่าเชอร์ปาร์, เผ่ากุรข่า อาศัยอยู่ในบริเวณเทือกเขาหิมาลัยบนความสูงระดับ 4,570 เมตร เผ่าเนวาร์ เผ่านี้มีความสำคัญซึ่งจะอาศัยอยู่ในแถบเมืองหลวงกาฐมัณฑุ เผ่าทาไร, เผ่ายาดาวาส, เผ่าชาร์, เผ่าราชวาสิ และเผ่าดิมัล อาศัยตามที่ลุ่ม พวกชนเผ่าบามัล, เผ่าเชติ, เผ่าตาคูริ จะกระจายอยู่ทั่วไป
ทั้งนี้การแบ่งกลุ่มดังกล่าวข้างต้นทำให้เกิดบทบาทสำคัญ ที่ส่งผลต่อสังคมและการเมืองของประเทศ อันได้แก่ความแตกต่างทางขนบธรรมเนียมประเพณี, ภาษา และวัฒนธรรม สิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดการแบ่งแยก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเผ่าพันธุ์ วรรณะ และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

พื้นที่ 145,391 ตารางกิโลเมตร (เท่ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์บวกกับประเทศออสเตรีย) เป็นประเทศเล็กๆที่ไม่มีทางออกทะเล ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงของเทือกเขาหิมาลัย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีน คือแคว้นทิเบตทางตอนเหนือ และประเทศอินเดียทางตอนใต้

เมืองหลวง
กาฐมัณฑุ

ศาสนา
90% ของประชากรนับถือศาสนาฮินดู 8% นับถือศาสนาพุทธ และ 2% นับถือศาสนาอื่นๆ อาทิคริสต์ และ อิสลาม

ภาษา
ภาษาประจำชาติ คือ ภาษาเนปาลี รากฐานมาจากชาวอินเดียทางภาคเหนือ แต่โดยทั่วไปชาวเนปาลีจะพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

การปกครอง มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้การปกครองโดยสมเด็จพระราชาธิบดี พิเรนทรา วีร์ วิกรม ชาห์ และ พระนางไอศวรรยา อัชยา ลักษมี เทวี ชาร์ ในช่วงปี ค.ศ. 1979 ได้มีการเดินขบวนเรียกร้องการปกครองแบบประชาธิปไตยขึ้นหลายครั้ง เพื่อสนองตอบข้อเรียกร้องดังกล่าว พระราชาธิบดีพิเรนทรา จึงโปรดให้มีการลงคะแนนเสียงขึ้น ผลที่ได้คือฝ่ายที่สนับสนุนการปกครองในระบอบสมบรูณาญาชนะไปด้วยคะแนนเสียงเพียงเล็กน้อย
ในปัจจุบัน รูปแบบการปกครองของประเทศเนปาล มีระบบการเมืองที่เรียกว่าการปกครองแบบปัญจาญัติ (Panchayat) คือระบบการเมืองแบบไม่มีพรรคการเมือง (Partyless System) โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ (กึ่งสมบูรณาญาสิทธิราช) พระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุด

สภาระดับชาติ หรือสภาปัญจาญัติแห่งชาติ (Rastriya Panchayat)
ประกอบด้วยสมาชิก 140 คน มีวาระ 5 ปี
G สมาชิก 118 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
G สมาชิก 22 คน มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์

นายกรัฐมนตรี
คือผู้ที่รับการเลือกตั้งจากสภาปัญจาญัติแห่งชาติ

พรรคการเมืองฝ่ายค้าน (Nepali Cpngress)
ประกอบด้วยกลุ่มชนต่างๆ ที่มีการรวมตัวกันก่อให้เกิดเป็นพรรคการเมือง เพื่อวัตถุประสงค์ให้มีระบอบประชาธิปไตย

เพลงชาต
ิ ซีมาล กัมภีร เนปาลลี (Shree man gambhira Nepali) แต่งโดย Mr. Motiram Bhatta

ธงชาติ
ประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ.1962 จะมีลักษณะที่แตกต่างจากธงประจำชาติของประเทศต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากมีรูปร่างของธงจะมีลักษณะสามเหลี่ยม 2 ชิ้นประกบกัน ขอบของธงชาติจะเดินด้วยสีน้ำเงิน พื้นเป็นสีแดง มีสัญลักษณ์สีขาวอยู่ตรงกลางของสามเหลี่ยม ชิ้นบน เป็นรูปพระจันทร์สิ้ว อันหมายถึง พระมหากษัตริย์ และชิ้นล่างเป็นรูปพระอาทิตย์ อันหมายถึง อำนาจแห่งตระกูลรานา

นกประจำชาติ
ไก่ฟ้า

ดอกไม้ประจำชาติ
กุหลาบพันปี เป็นพันธ์ไม้ที่พบมากตามแถบเทือกเขาหิมาลัย เนื่องจากจะเติบโตได้ดีหากอยู่บนความสูงตั้งแต่ 1300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ดอกไม้ชนิดนี้มักจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิต และมีสีสันต่างๆ อาทิ แดง ขาว ชมพู

ภูมิอากาศ
มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิต จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคมช่วงนี้จะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ช่วงนี้อากาศจะเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะแก่การเดินเขา ฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และจะมีหมอกหนา

เงินตรา
เนปาลรูปี 1 รูปี (Rupee) มีค่าเท่ากับ 100 ไปซ่า (Paisa) คิดเป็นมูลค่าเงินไทย = 1.50-1.70 บาท ธนบัตรเนปาลมีมูลค่า ตั้งแต่ 1000 รูปี จนถึง 1 รูปี

เงินเหรียญของเนปาลมีมูลค่า
ตั้งแต่ 50 ไปซ่า จนถึง 1 ไปซ่า

ธนาคาร
เปิดทำการในวันอาทิตย์-วันพฤหัส เวลา 10.00-17.00 น. วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 10.00-14.00 น. และจะปิดทำการในวันเสาร์ หากท่านมีความประสงค์ที่จะแลกเงิน สามารถกระทำได้ที่ธนาคาร หรือร้านรับซื้อเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ทางบริษัทใคร่ขอแนะนำให้ท่านแลกตามร้านแลกเงินหรือมิฉะนั้น ท่านสามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท

บัตรเครดิต
เป็นที่ยอมรับเฉพาะในเมืองหลวง บัตรที่นิยมคือ วีซ่าการ์ด มาสเตอร์การ์ด ไดเนอร์คลับ และบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส ตามลำดับ ทั้งนี้ตามร้านค้าทั่วไปจะขอเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตั้งแต่ 1-6 %

การทิป
โดยทั่วไปอาจจะไม่จำเป็นเท่าไรนัก แต่ส่วนมากมักจะทิ้งเศษเหรียญ หรือเงินสัก 10-50 รูปีหรือถ้าท่านพอใจในการบริการ ก็สามารถจะให้มากกว่านี้

โทรศัพท์

โทรศัพท์สาธารณะในเนปาล ท่านสามารถใช้บริการได้ตามร้านค้าทั่วไปที่ติดป้าย บริการโทรศัพท์ และส่งแฟ็กซ์ เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อกับทางโรงแรมที่ท่านพัก
' หากจะโทรศัพท์มาประเทศไทยด้วยโทรศัพท์จะต้องหมุน 001+66+รหัสเมือง+หมายเลขที่ต้องการ
' หากอยู่ที่เมืองอื่นๆในเนปาล นอกเหนือจากเมืองกาฐมัณฑุและต้องการจะโทรศัพท์มายังกาฐมัณฑุ หมุนหมายเลข เมือง+หมายเลขที่ต้องการ

ไฟฟ้า
กระแสไฟที่ใช้คือ 220 โวลท์ เป็นปลั๊กชนิด 3 ขา

น้ำประปา
ท่านไม่ควรที่จะดื่มน้ำโดยตรงจากก๊อก ขอแนะนำว่าควรซื้อน้ำขวด

เวลา
เวลาของเนปาลจะช้ากว่าที่เมืองไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที

เวลาทำงานและประกอบกิจการ

สำนักงานส่วนใหญ่จะเปิดทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์-วันพฤหัสเวลาทำการคือ 10.00-17.00 น. วันศุกร์ เวลาทำการคือ 10.00-14.00 น. ร้านค้าทั่วไปจะเปิดร้านประมาณ 9.00-20.00 น. มีร้านค้าจำนวนมากที่จะปิดในช่วงวันเสาร์

ภาษาเนปาลที่ควรทราบ ศัพท์ทั่วไป

สวัสดี,ลาก่อน
นมัสเต
เป็นอย่างไร
ทาไปไล กัสโต ชฮา
ขอโทษ
ฮาจูร์
กรุณา(มอบให้ฉัน)
์ดีนู โฮส
กรุณา(คุณมี)
คฮานูโฮส
ฉัน
มอ
ที่ไหน
กาตา
ที่นี่
ยาฮา
ที่โน่น
ตยาฮา
โอ.เค
ธิค
ใช่(ฉันมี)
ชอ
ไม่(ฉันไม่มี)
ชไฮนา
ขอบคุณ
ดฮานยาบัค

 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  คลิกที่นี่