Make your own free website on Tripod.com

 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Hong Kong Special Administrative Region : HKSAR

ข้อมูลทั่วไป
สถานะ อยู่ภายใต้อธิปไตยของจีน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540) เข้าร่วม เอเปคในฐานะเขตศุลกากรหนึ่งของจีน

ที่ตั้ง
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลกวางตุ้งของจีน ห่างจากนครกวางโจวประมาณ 130 กิโลเมตร

พื้นที่
1,092 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง แหลมเกาลูน New Territories และเกาะเล็กเกาะน้อยอีก 235 เกาะ

ประชากร
7.3 ล้านคน (2545) โดยร้อยละ 98 เป็นคนจีน

อัตราการเติบโตของประชากร
ร้อยละ 1.1

ภาษาราชการ
อังกฤษและจีนกวางตุ้ง คนส่วนใหญ่เข้าใจภาษาจีนกลางได้ดี

ศาสนา
ส่วนใหญ่นับถือพุทธมหายาน และศาสนาอื่น ๆ

ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อน แบ่งเป็น 4 ฤดู มีผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน และความชื้นค่อนข้างสูง (ประมาณร้อยละ 79)

ธง
ใช้ธงชาติจีนเป็นธงประจำชาติ (เนื่องจากเป็นดินแดนภายใต้อธิปไตยของจีน) และมีธงประจำฮ่องกง ซึ่งมีพื้นธงสีแดง ตรงกลางเป็นรูปดอกชงโค มีดาว 5 ดวง อยู่ที่ปลายเกสร


เงินตรา
ฮ่องกงดอลลาร์ (ฮ่องกงดอลลาร์เท่ากับ 5.23 บาท)

GDP
161,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2544)
GNP 117,867 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2544)

รายได้เฉลี่ยต่อหัว 24,400 ดอลลาร์สหรัฐ (ไตรมาสที่ 1 ปี 2546)

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ
112,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2545)

ระบอบการปกครอง เป็นเขตบริหารพิเศษ (Special Administrative Region) ของจีน

ประวัติศาสตร์

เมื่อ พ.ศ.2385 หลังจากสงครามฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษครั้งที่ 1 ฮ่องกงตกเป็นของอังกฤษตามสนธิสัญญานานกิง (Treaty of Nanking) ต่อมาในปี พ.ศ. 2403 หลังจากสงครามฝิ่นครั้งที่สอง แหลมเกาลูนตกเป็นของอังกฤษตามอนุสัญญากรุงปักกิ่ง (Beijing Convention) และภายหลังที่จีนแพ้สงครามญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2438 ประเทศยุโรปพยายามแผ่อำนาจในจีน อังกฤษเห็นความจำเป็นที่จะต้องปกป้องอ่าวฮ่องกงและดินแดนรอบ ๆ จึงทำสัญญาเช่าเขตนิวเทอริทอรีจากจีน เมื่อ 9 มิถุนายน 2441 เป็นเวลา 99 ปี ดินแดนดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่เหนือแหลมเกาลูนไปจนจรดแม่น้ำเซินเจิ้น และเกาะต่าง ๆ อีก 235 เกาะ
ในเดือนกันยายน พ.ศ.2515 จีนและอังกฤษเริ่มเจรจากันถึงอนาคตของเกาะฮ่องกง ภายหลังการโอนอธิปไตยเหนือฮ่องกงจากอังกฤษไปสู่จีน ในปี พ.ศ.2540 ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2527 จีนกับอังกฤษได้ออกแถลงการณ์ร่วม (Sino-British Joint Declaration) ว่าด้วยการ ส่งมอบฮ่องกงคืนแก่จีนในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2540 และเพื่อเป็นกรอบกำหนดแนวทางบริหารฮ่องกงภายหลังปี 2540


การเมืองการปกครอง
ตามแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว ปัจจุบันฮ่องกงมีฐานะเป็นเขตปกครองพิเศษ Special Administrative Region (SAR) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (อยู่ภายใต้อธิปไตยของจีน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 โดยยังคงระบบสังคม เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชนแบบเดิมเป็นเวลา 50 ปี แนวทางดังกล่าวเรียกว่า “หนึ่งประเทศสองระบบ” (one country, two systems) และได้ระบุไว้ใน Basic Law อันเป็นกฎหมายแม่บทหรือธรรมนูญในการปกครองฮ่องกงตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ซึ่งยืนยันเช่นเดียวกันใน Sino-British Joint Declaration คือ ให้สิทธิฮ่องกงในการปกครองตนเองในระดับสูง (high degree of autonomy) มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ เป็นเขตศุลกากรอิสระ (Separate Customs Area) และยังคงสถานะเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศต่อไป ยกเว้นด้านการต่างประเทศ และการป้องกันประเทศที่รัฐบาลจีนจะเป็นผู้กำหนด
ระบบการเมืองการปกครองแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ

เศรษฐกิจการค้า
ระบบเศรษฐกิจ

ฮ่องกงมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม มีข้อจำกัดทางการค้าน้อยมาก เนื่องจากฮ่องกงไม่มีทรัพยากรธรรมชาตินอกจากท่าเรือน้ำลึกที่ดีเยี่ยม ดังนั้น โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญของ ฮ่องกง คือ การค้า การเงินการธนาคาร การลงทุนและการท่องเที่ยว ปัจจุบันฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะการนำเข้า-ส่งออก รวมไปถึงการ re-export สินค้าไปประเทศที่สาม และเป็นศูนย์กลางการเงินและการธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนิวยอร์กและลอนดอน
ฮ่องกงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากประมาณ 10 % ต่อปี อัตราการเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจฮ่องกงขึ้นกับเศรษฐกิจโลกเป็นหลัก ฮ่องกงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก สำหรับสินค้าประเภทสิ่งทอ เครื่องประดับเทียม กระเป๋า ร่วม ดอกไม้ประดิษฐ์ ของเล่น และนาฬิกา สินค้าส่งออกจากฮ่องกงประมาณ 85% เป็นสินค้า re-export คู่ค้าสำคัญคือ สหรัฐฯ และ สหภาพยุโรป


อุตสาหกรรม ฮ่องกงมีชื่อเสียงในด้านการส่งสินค้าอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค แต่ อุตสาหกรรมเด่นของฮ่องกงกลับเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง การต่อเรือ ซ่อมเรือ และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น เครื่องประดับ อิเลคโทรนิกส์ นาฬิกา ของเล่น ประมาณร้อยละ 80 ของสินค้าอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก

ความสัมพันธ์ไทย-ฮ่องกง

การเยือนฮ่องกง
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เยือนฮ่องกงอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2544 และในการหารือกับนาย Tung Chee-hwa ผู้บริหารสูงสุด ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะเป็น gateway ของกันและกัน โดยไทยจะเป็น gateway ในการเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และฮ่องกงจะเป็น gateway สำหรับเข้าสู่จีน โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจ Pearl River Delta ในบริเวณภาคใต้ของจีน

สภาธุรกิจฮ่องกง-ไทย (Hong Kong-Thailand Business Council)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 ได้มีการจัดตั้งสภาธุรกิจฮ่องกง-ไทย ขึ้นที่เมืองฮ่องกง โดยเป็นการริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และนักธุรกิจชาวฮ่องกง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับฮ่องกง ทั้งนี้ สภาธุรกิจฮ่องกง-ไทยได้รับการสนับสนุนจากทั้งนาย Tung Chee-hwa ผู้บริหารสูงสุด และ ฯพณฯ พ.ท.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการรับเป็นผู้อุปถัมภ์สภาธุรกิจฯ

แรงงานไทยในฮ่องกง
คนไทยในฮ่องกงมีจำนวนประมาณ 8,000 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มาประกอบอาชีพแม่บ้าน


ข้อมูลการค้าไทย-ฮ่องกง

การค้ารวม

สำหรับใน 9 เดือนแรกของปี 2546 การค้ารวมไทย-ฮ่องกงมีมูลค่า 3,856.4 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2545 ร้อยละ 13.58

การส่งออกสำหรับใน 9 เดือนแรกของปี 2546 การส่งออกของไทยมีมูลค่า 3,092.3 ล้าน

เหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2545 ร้อยละ 14.32

การนำเข้า
สำหรับใน 9 เดือนแรกของปี 2546 การนำเข้าของไทยมีมูลค่า 764.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2545 ร้อยละ 10.71

ดุลการค้า
ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับฮ่องกงมาตลอด ในปี 2545 ไทยได้ดุลมูลค่า1,248.4 ล้านเหรียญสหรัฐ


การลงทุน
ในช่วงปี 2545 ฮ่องกงเข้ามาลงทุนในไทยปริมาณน้อย และลดลงจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก จะเห็นได้จากจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนมีเพียง 5 โครงการ โดยเป็นโครงการขนาดเล็กและขนาดกลาง มูลค่าการลงทุน 1,585 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วที่มีมูลค่าการลงทุนถึง 9,709.8 ล้านบาท

สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกและนำเข้า

สินค้าส่งออก :
แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ อัญมณีและเครื่องประดับ ข้าว หนัง และผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด และนาฬิกาและส่วนประกอบ เป็นต้น

สินค้านำเข้า :
เครื่องเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผ้าผืน เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม สินแร่โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น


ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า
มีการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ สูง (ไม่ใช่ปัญหาจากฝ่ายฮ่องกง) เนื่องจากฮ่องกงเป็นตลาดการค้าเสรี

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  คลิกที่นี่