Make your own free website on Tripod.com

 

ประเทศ ภูฏาน

อากาศ กลางวัน 25-15 C กลางคืน 10-5 C
เสื้อผ้า เตรียมเสื้อผ้าหนาๆ, เสื้อกันหนาว, ถุงเท้า, ถุงมือ,ผ้าพันคอ, รองเท้าสำหรับเดินทางไกล หรือ รองเท้าผ้าใบ
สิ่งของเพิ่มเติ่ม ลิปมัน, ครีมถนอมผิวสำหรับกันผิวแห้ง เนื่องจากอากาศเย็น
ยารักษาโรค ยารักษาโรคประจำตัว
เงินสดที่ใช้ในการเดินทาง ดอลล่าสหรัฐเท่านั้น
หน่วยเงินสำหรับเปรียบเทียบ 1 บาท = 1 นูตัม
กระเป๋าเดินทาง สำหรับใส่ชุดเดินทางคนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.


คูซู ซัมโป….ภูฐาน
รอบรู้ก่อนไป ภูฐาน
จำนวนประชากร : 6 แสนคน (ประเมินเมื่อ พ.ศ. 2534)

ประชากร

กลุ่มประชากร แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
" กลุ่มดรุกปาส มีประมาณ 67 % ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือพวกเชื้อสายธิเบต (รูปร่างหน้าตาเหมือนไทย) ภาษาที่ใช้คือภาษาซองก้า และพวกซังลา ที่ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดเนื่องจากจะแยกออกตามภาษาท้องถิ่นที่ใช้ที่มีอยู่ประมาณ 11 ภาษา กลุ่มนี้จะอาศัยทางทิศตะวันออกของประเทศ
" กลุ่มที่สำคัญรองลงมาจะมีอยู่ประมาณ 20 % คือพวกเนปาลี ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ แต่ปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลของประเทศภูฐานได้พยายามผลักดันให้ประชากรเหล่านี้กลับไปยังถิ่นฐานเดิม คือประเทศเนปาล
" กลุ่มชนอื่นๆ อีก 13% คือพวกชาวธิเบต, ชาวสิกขิม และ ชาวอินเดีย


พื้นที่ พื้นที่ 47,000 ตารางกิโลเมตร (เท่ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์) เป็นประเทศเล็กๆที่ไม่มีทางออกทะเล ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงของเทือกเขาหิมาลัย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีน คือแคว้นทิเบตทางตอนเหนือ และประเทศอินเดียทางตอนใต้
เมืองหลวง ทิมพู

ศาสนา 70% ของประชากรนับถือศาสนาพุทธ 25% นับถือศาสนาฮินดู และ 4.9% นับถือศาสนามุสลิม และ ประมาณ 0.1% นับถือศาสนาคริสต์

ภาษา ภาษาประจำชาติ คือ ภาษาซองก้า ซึ่งแต่เดิมเป็นภาษาท้องถิ่นแถบตะวันตกของภูฐาน ต่อมาได้กลายเป็นภาษาประจำชาติ

เครื่องแต่งกายประจำชาติ ผู้ชายเรียกว่า โก ส่วนของผู้หญิงเรียกว่า คีร่า

การปกครอง มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้การปกครองโดยพระเจ้ายิกเม ซิงเก วังซุก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 4 ของราชวงศ์ดรุกยูล ทรงปกครองประเทศโดยมีคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษา และสภาแห่งชาติ ที่เรียกว่า Tsongdu ทำหน้าที่ในการออกกฏหมาย ประกอบด้วยสมาชิก 151 คน
-สมาชิก 106 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
-สมาชิก 55 คน มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์

เพลงชาติ ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1966 ในช่วงแรกของบทเพลงจะกล่าวไว้ว่า
In the Kingdom of the Dragon,
The Southern land of Sandalwood ,
Long Live the King
Who Directs the affairs of Both state and religion.

ตราพระราชลัญจกร หรือ ตราประจำตระกูลของพระมหากษัตริย์ จะมีสัญลักษณ์รูปอัญมณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดของตราประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์ มีความหมายว่า ในอาณาจักรพุทธศาสนาแห่งนี้ กษัตริย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยความกรุณา เมตตา ในรูปของอัญมณี 3 อย่าง ส่วนคทาเพชรที่อยู่ตรงกลางแสดงถึงความสามัคคี ความปรองดองระหว่างประเพณีเก่า และใหม่ในทางศาสนา และกฏหมาย ส่วนมังกรสายฟ้าสองตัวที่ขนาบข้าง ทำจากหินเทอร์คอยส์ หรือ ขี้นกการเวก หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชื่ออาณาจักร Drul Yul คำว่า Druk หมายถึง มังกรสายฟ้า ส่วน Yul หมายถึงประเทศ ธงชาติ จะประกอบด้วย 2 ส่วน สีเหลืองครึ่งบนของธงชาติ หมายถึง อำนาจของพระมหากษัตริย์ เป็นสีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลก และทางธรรม ส่วนสีส้ม ครึ่งล่างของธงชาติ หมายถึง การปฏิบัติธรรม และความเลื่อมใส และ ศรัทธาของชาวภูฐานที่มีต่อศาสนาพุทธ
ในส่วนของมังกรที่อยู่ตรงกลางของธงชาติ หมายถึงประเทศดรุกยูล มีความหมายว่าดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ตัวมังกรมีสีขาวบริสุทธิ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของคนทุกเชื้อชาติ ทุกภาษาที่อยู่ในประเทศ ท่าทีที่มังกรกำลังอ้าปากคำรามนั้น แสดงออกถึงความมีอำนาจ น่าเกรงขามของเหล่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งชายและหญิงที่ปกป้องภูฐาน

สัตว์ประจำชาติ ตัวทาคิน เป็นสัตว์ที่หาได้ยาก มักจะอาศัยอยู่กันเป็นฝูง และชอบอาศัยอยู่บนความสูง 4000 เมตร ชอบทานไม้ไผ่เป็นอาหาร

ต้นไม้ และ ดอกไม้ประจำชาติ ต้นไซปรัส และ ดอกป๊อปปี้สีฟ้า

เงินตรา เรียกว่านูตัม อัตราแลกเปลี่ยนจะมีค่าเท่ากับเงินรูปีของประเทศอินเดีย ซึ่งประมาณ 40 รูปี ต่อ 1 USD
โทรศัพท์ โทรศัพท์สาธารณะในภูฐาน เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อกับทางโรงแรมที่ท่านพัก

' หากจะโทรศัพท์มาประเทศไทยด้วยโทรศัพท์จะต้องหมุน 001+66+รหัสเมือง+หมายเลขที่ต้องการ
' หากจะโทรศัพท์จากประเทศไทยสู่ประเทศภูฐาน จะหมุน 001+975+รหัสเมือง+หมายเลขที่ต้องการ

ไฟฟ้า กระแสไฟที่ใช้คือ 220 โวลท์ เป็นปลั๊กชนิด 3 ขา

น้ำประปา ท่านไม่ควรที่จะดื่มน้ำโดยตรงจากก๊อก ขอแนะนำว่าควรซื้อน้ำขวด

เวลา เวลาของภูฐานจะช้ากว่าที่เมืองไทย 1 ชั่วโมง

ภูมิอากาศ มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิต จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ช่วงนี้จะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ช่วงนี้อากาศจะเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะแก่การเดินเขา ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และจะมีหมอกหนา บางครั้งโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม อาจมีหิมะตกบ้าง
ตารางอากาศ อุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดของแต่ละเดือน ( C)


คูซู ซัมโป ภูฐาน
ภูฐาน...ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า
ภูฐาน...หวงแหนธรรมชาติ มากกว่าหิวโหยนักท่องเที่ยว
ภูฐาน...เปี่ยมด้วยอารยธรรมมากกว่าปลาบปลื้มศิวิไลยอันล่อลวง
แผ่นดินที่ถูกห้อมล้อมด้วยความอลังการ แห่งเทือกเขาหิมาลัย
ณ ที่แห่งนี้....ท้องฟ้า....ขุนเขา....เมฆ....หมอก....อยู่ใกล้แค่เอื้อมถึง....
ประทับใจ คิซู ลาคัง - วัดที่ถูกสร้างตามความเชื่อในศาสนาพุทธแบบตันตระ
เขารังเสือ - สถานที่ ที่ถูกเล่าขานตามตำนาน และผู้คนจำนวนมากที่หลั่งไหลมาสักการะ บูชา
Dzong - ศูนย์รวมของศาสนา และการปกครอง ไว้เป็นหนึ่งเดียว
Tsechu - พิธีกรรมทางศาสนา ระบำหน้ากากมากกว่า 8-ชุด ซึ่งแสดงโดยพระ


เทศกาลเตชู เทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อระลึกถึงการกำเนิดของท่านคุรุปัทมสัมภาวะ ผู้ที่กล่าวขานว่าได้ถือกำเนิดจากดอกบัว ตามความเชื่อในพุทธศาสนานิกายวัชระยาน เทศกาลนี้จะจัดขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตาม ปฏิทินทางจันทรคติ ตลอดเวลาท่านจะซึมซับกับความหมาย ของคำสั่งสอนต่างๆ ตามพจนวาจา แห่งองค์คุรุปัทมสัมภาวะ โดยจะบรรยายออกมาเป็นรูปแบบในการแสดงที่เรียนว่าระบำหน้ากาก ซึ่งการแสดงเหล่านี้จะจัดแสดงโดยเหล่าพระลามะ ผู้ที่คร่ำเคร่งกับตำราจนแตกฉาน ผู้แสดงจะสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงามหลากหลายด้วยหน้ากากแห่งทวยเทพ, ปีศาจ, และเหล่าสรรพสัตว์ อีกทั้งท่วงทำนอง คำร้องที่สอดคล้องกับเสียงเครื่องดนตรีอันไพเราะ อ่อนช้อยด้วยท่าเต้นประกอบ ซึ่งถึงแม้จะแสดงโดยผู้ชายที่เป็นพระแต่ก็แสดงได้อย่างงดงาม

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  คลิกที่นี่