Make your own free website on Tripod.com


 

ประเทศที่ต้องขอวีซ่า

เมื่อท่านต้องการเดินทางเข้าประเทศ ต่าง ๆ หลายประเทศกำหนดให้ต้องมีการขอ วีซ่า เพื่อขออนุญาตเข้าประเทศ ต่อไปนี้คือข้อมูลของ บางประเทศ ที่ท่านต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ

ประเทศ
ค่าธรรมเนียม
เดินทางรอบเดียว
ค่าธรรมเนียม
เดินทางหลายรอบ
ขนาดรูป
เอกสารเพิ่มเติม
AMERICA
4,400.00
4,400.00
2
-
AUSTRIA
1,700.00
1,700.00
2
-
AUSTRALIA
2,000.00
2,000.00
2
TICKET/HOTELVOCHER
BELGIUM
1,800.00
1,800.00
2
TICKET/HOTEL VOCHER
BRAZIL (FOREIGN)
3,500.00
-
2
-
BANGLADESH
   560.00
5,200.00
2
-
CANADA
2,400.00
4,900.00
2
Bankbook ทะเบียนบ้าน
CHILE
   690.00
-
2
-
CHINA (THAI)
1,000.00
2,200.00 3,000.00
1
ทะเบียนบ้าน
URGENT 2 DAY
1,800.00
2,800.00 3,800.00
1
ทะเบียนบ้าน
URGENT 1 DAY
2,200.00
3,200.00 4,200.00
1
ทะเบียนบ้าน
CHINA(JAPAN/FOREIGN)
1,100.00
1,650.00 3,300.00
2
-
URGENT 2 DAY
1,900.00
2,450.00 4,100.00
2
-
URGENT 1 DAY
2,300.00
2,850.00 4,500.00
2
-
CHINA (AMERICAN)
2,200.00
3,200.00 4,500.00
2
-
URGENT 2 DAY
3,000.00
4,000.00 5,100.00
2
-
URGENT 1 DAY
3,400.00
4,400.00 5,500.00
2
-
CZECH
1,550.00
4,000.00
3
TICKET/HOTEL VOCHER
CAMBODIA
1,000.00
-
2
-
DENMARK
1,900.00
1,800.00
2
TICKET/HOTEL VOCHER
ENGLAND
2,700.00
2,700.00
2
Bankbook ทะเบียนบ้าน
EGYPT
1,500.00
1,500.00
2
TICKET/HOTEL VOCHER
FINLAND
1,200.00
2,100.00
2
TICKET/HOTEL VOCHER
FRANCE
1,700.00
1,700.00
2
TICKET/HOTEL VOCHER
GERMANY
1,700.00
1,700.00
2
TICKET/HOTEL VOCHER
HUNGARY
1,800.00
-
3
TICKET/HOTEL VOCHER
ITALY
1,250.00
1,250.00
2
TICKET/HOTEL VOCHER
INDIA (THAI)
1,700.00
1,700.00
2
-
INDIA (BUSINESS)
2,400.00
2,400.00
2
-
INDIA (FOREIGN)
3,400.00
3,400.00
2
-
INDONESIA
1,500.00
-
2
-
JAMAICA
1,500.00
-
2
TICKET/HOTEL VOCHER
JAPAN
1,100.00
2,100.00
2
Bankbook ทะเบียนบ้าน
LAOS
   300.00
-
2
-
ARGENT
   600.00
-
2
-
LAO (FOREIGN)
1,200.00
-
2
-
MYANMAR
   810.00
Six month 7,200.00
4
-
BUSINESS
1,450.00
-
4
-
NEPAL
1,400.00
-
2
-
NORWAY
1,800.00
1,800.00
2
TICKET/HOTEL VOCHER
NEW ZEALAND
3,200.00
3,200.00
2
TICKET/HOTEL VOCHER
RUSSIA
1,250.00
Urgent 3 Days ฿3,850
2
TICKET/HOTEL VOCHER
POLAND
2,030.00
3,330.00
3
TICKET/HOTEL VOCHER
ROMANIA
   990.00
-
2
-
SPAIN
1,900.00
1,800.00
5
TICKET/HOTEL VOCHER
SLOVAKIA
1,450.00
1,700.00
3
-
SWEDEN
1,900.00
1,800.00
2
TICKET/HOTEL VOCHER
SWITZERLAND
1,700.00
1,700.00
1
TICKET/HOTEL VOCHER
SYPRUS
1,430.00
-
2
-
TAIWAN
1,500.00
3,000.00
2
-
TURKEY
   742.00
-
2
Bankbook ทะเบียนบ้าน
VIETNAM (FOREIGN)
1,950.00
6,500.00
2
-
VIETNAM (URGENT)
2,650.00
7,500.00
2
-
YEMEN
2,500.00
-
3
-


หน้าแรก